CONDICIONS LEGALS D'ÚS DEL LLOC http://www.vinspriorat.net

 

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés de el lloc web http://www.vinspriorat.net (d'ara en endavant el "lloc"), pàgina web propietat de VINÍCOLA DEL PRIORAT I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. (des d'ara Agrobotiga de Gratallops). 

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les íntegrament.

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

 

2. Propietat del Lloc. 

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l'informem que aquest lloc http://www.vinspriorat.net és propietat de l'entitat amb denominació social VINÍCOLA DEL PRIORAT I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. i CIF número F43046614.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Piró, s/n de Gratallops.

2.3. Pot contactar amb Agrobotiga de Gratallops al número de telèfon 977839167 o a l'adreça de correu electrònic agrobotiga@vinicoladelpriorat.com.

2.4. Llevat que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb Agrobotiga de Gratallops es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física o mitjançant correu electrònic. Agrobotiga de Gratallops es posarà en contacte amb l'Usuari via correu electrònic, a l'adreça que estigui en poder seu o li sigui facilitada al respecte.

  

3. Funcionament de el lloc.

3.1. Agrobotiga de Gratallops es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Agrobotiga de Gratallops no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

3.3. Així mateix Agrobotiga de Gratallops es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d'acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l'usuari. 

3.5. Agrobotiga de Gratallops tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec faci de el lloc.

 

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions. 

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per Agrobotiga de Gratallops serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant de Agrobotiga de Gratallops i a tercers per l'incompliment del que aquí s'estableix.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, als l'ordre públic i a les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que la direcció IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de Agrobotiga de Gratallops no serà necessari la subscripció o registre de l'usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per Agrobotiga de Gratallops, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per Agrobotiga de Gratallops per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Agrobotiga de Gratallops posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà per tant l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d'ara "els materials") són propietat de "la meva Empresa" i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Agrobotiga de Gratallops, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de Agrobotiga de Gratallops per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials , elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

 

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, "la meva Empresa" informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Agrobotiga de Gratallops és responsable de l'arxiu.

7.2. L'usuari i titular de les dades queda informat, i dona el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Agrobotiga de Gratallops, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l'usuari sobre els productes oferts.

7.3. Agrobotiga de Gratallops es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través del correu enoturisme@vinicoladelpriorat.com o a la nostra adreça postal.

 

8. Política de l'ús de Galetes.

8.1. Els "Cookies" són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els galetes no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web. 

8.2. Aquest lloc requereix l'ús de "Cookies" per al seu correcte funcionament.

 

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ( "xats") i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tenen la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Agrobotiga de Gratallops per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent , sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

9.3. Agrobotiga de Gratallops no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

 

10. Exclusió de garanties i responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc pot contenir inexactituds o errors, sense que Agrobotiga de Gratallops atorgui garanties de cap classe, tant explícites com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. Agrobotiga de Gratallops no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d'idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. Agrobotiga de Gratallops tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potecialment perillós.

10.3. Agrobotiga de Gratallops no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Malgrat que Agrobotiga de Gratallops realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Agrobotiga de Gratallops no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de l'esmentada indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat.

 

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. Agrobotiga de Gratallops no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals ( "Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Agrobotiga de Gratallops, en aquests casos Agrobotiga de Gratallops no es farà responsable dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a Agrobotiga de Gratallops de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics. 

11.5. Agrobotiga de Gratallops ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris de el lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

 

12. Dret d'exclusió i nul·litat parcial.

12.1. Agrobotiga de Gratallops es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte de la mateixa.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

 

13. Llei aplicable i jurisdicció.

13.1 Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, Agrobotiga de Gratallops i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable de l'acompliment de les lleis locals aplicables.

 

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre Agrobotiga de Gratallops i l'usuari, derivada de l'accés i utilització de el lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts de el lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Agrobotiga de Gratallops està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. Agrobotiga de Gratallops es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir a el lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

 

15. Terminis de lliurament dels serveis

15.1. Els terminis de lliurament són entre 2 i 4 dies laborables en els enviaments estàndard. No servirem comandes en el cas de Ceuta i Melilla, ni a les Illes Canàries.

 

16. Devolucions.

16.1. Pot realitzar la devolució d'un producte de la següent manera: sol·licita la devolució a través del nostre web i un transportista recollirà l'article en la direcció que li indiqui, sempre localitzada al mateix país en el qual vas efectuar la teva comanda. L'empresa de transport es posarà en contacte amb vostè. Les despeses d'enviament de la devolució les haurà d'abonar el client. Els productes han d'estar en perfecte estat i amb el seu corresponent comprovant de compra. Recorda que la factura se la pot imprimir a l'apartat "El meu compte" de la nostra botiga online. En cas de dubte, pot contactar a agrobotiga@vinicoladelpiorat.com.